FOR KLIENTER

Vi vil være de absolut stærkeste rådgivere på vores område. Her kan du læse om, hvordan et samarbejde med os ser ud.

Forretningsbetingelser for vores klienter

Følgende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som Løje, Arnesen & Meedom bliver bedt om at løse, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Kunde- og sagshåndtering

 1. Når vi modtager en opgave, bekræfter vi modtagelsen over for kunden. Vi vil herefter beskrive de juridiske problemstillinger, vi på dette tidspunkt ser, samt stille forslag til, hvordan opgaven kan løses.
 2. Internt overvejer vi, hvem hos Løje, Arnesen & Meedom opgaven bør løses af. Disse overvejelser tager udgangspunkt i kundens behov og opgavens art. Desuden indgår hensyn til samarbejdsrelationerne mellem kunden og os, subspecialer hos os, behov for advokat-anciennitet, branchekendskab, ressourceforbrug og deadlines. Disse overvejelser er vi naturligvis altid parate til at drøfte og afstemme med kunden.
 3. Som altovervejende hovedregel har alle kunder to kontaktpersoner, en partner og en jurist/assistent, således at løsningen af opgaven sker på den mest optimale og omkostningsbevidste måde for kunden.
 4. Oplysninger af fortrolig karakter fra eller om enkeltpersoner og virksomheder behandles med fortrolighed og loyalitet. Samtlige partnere og medarbejdere hos, Løje, Arnesen & Meedom er underlagt tavshedspligt.
 5. Løje, Arnesen & Meedom har de ophavsretlige samt øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale udarbejdet af Løje, Arnesen & Meedom i sagsbehandlingsperioden. Vores kunder får de nødvendige brugsrettigheder til det skriftlige materiale, som udleveres til dem af Løje, Arnesen & Meedom.
 6. Alle sagsakter opbevares hos Løje, Arnesen & Meedom i 5 år fra sagens afslutning. Hvis vi modtager originale dokumenter, kopierer vi disse, og returnerer originalerne til kunden, senest når opgaven afsluttes.

Kommunikation

 1. Kunden vil efter aftale modtage kopi af alt skriftligt materiale i sagen, uanset om det er noget vi modtager eller udsender. Kunden orienteres også om sagsrelaterede telefonsamtaler.
 2. Vi anvender i vid udstrækning e-mail ved korrespondance og elektronisk overførsel af dokumenter. Vi kan indgå aftale med kunden om at benytte krypteret eller kodet kommunikation.

Ansvar, forsikring og værneting

 1. Vores advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Vi er ansvarlige for de ydelser, vi leverer i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og har tegnet sædvanlig advokatansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab.
 2. Eventuelle tvister mellem en kunde og Løje, Arnesen & Meedom skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Kvalitetssikring

 1. Kvalitet og grundighed er nøgleord for os. Som et led i kvalitetssikringen er der to sagsbehandlere, som ser på alle væsentlige dokumenter, inden de går ud af huset. Som et andet vigtigt parameter i kvalitetssikringen prioriterer vi løbende videndeling og -udvikling for vores medarbejdere.
 2. Alle kunder er tilknyttet en ansvarlig partner hos Løje, Arnesen & Meedom - og kunden er selvfølgelig velkommen til at kontakte den kundeansvarlige partner, hvis der er forhold i sagsbehandlingen eller i øvrigt, som kunden ønsker drøftet.
 3. Særligt hvis kunden har egentlige klager over vores ydelser, vil vi sætte pris på at blive kontaktet, i stedet for at kunden blot skifter advokatfirma. Opstår der egentlige klager, er det vores procedure, at den kundeansvarlige partner drøfter problemstillingen med en partnerkollega og med den sagsbehandler, som klagen angår, så vi kan præsentere kunden for en fornuftig løsning på problemet.

Vederlag og fakturering

 1. Vi baserer vores fakturering på de fastsatte takster for standardopgaver eller det noterede tidsforbrug. Derfor er vi altid i stand til at oplyse det aktuelle økonomiske forbrug, hvis kunden ønsker det.
 2. I forbindelse med fakturering foretager vi desuden en samlet vurdering af vores bistand, hvori blandt andet indgår opgavens karakter og vores ansvar. Selvom vi tager udgangspunkt i de udløste standardtakster eller det noterede tidsforbrug er vi villige til at drøfte aftaler om alternativ vederlagsfastsættelse. I henhold til de advokat-etiske regler er vi dog ikke i stand til at tilbyde vore kunder en honoraraftale, som afhænger af sagens udfald.
 3. Hvis kunden ønsker det, vil vi ved opgavens start give et skøn over de forventede omkostninger. Et sådant skøn kan i sagens natur kun gives med væsentlige forbehold.
 4. Fakturering finder i almindelighed sted månedligt og ved opgavens afslutning, men kan også ske ved afslutning af konkrete sagsbehandlingsskridt.
 5. Vores betalingsbetingelser er netto kontant, og ved for sen betaling forbeholder vi os retten til at beregne renter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens regler.
 6. Som følge af, at vi i vores virksomhed har betydelige udlæg for vores kunder, afregner vi som udgangspunkt vores udlæg med et mindre kurstillæg, for at begrænse vores kursrisiko. Afregning af udlæg kan ske på anden måde, hvis en kunde måtte ønske dette.
 7. Efter konkret vurdering, og navnlig ved etablering af nye kundeforhold forbeholder vi os at bede kunden indbetale et depositum, før vi går i gang med opgaven.

Lovgrundlag

 1. Hos Løje, Arnesen & Meedom foretages sagsbehandlingen i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning, herunder retsplejeloven samt Advokatsamfundets regler om god advokatskik og bekendtgørelse om klientkontomidler. Derudover sikrer vi os, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt i de sager der behandles.
 2. Løje, Arnesen & Meedom er underlagt loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og indhenter og opbevarer af den grund oplysninger om kundens identitet.
 3. Lovgrundlaget for udøvelse af advokatvirksomhed kan findes på www.advokatsamfundet.dk under 'Regler'.