REKLAMER

Vi er eksperter i håndtering af konflikter om overholdelse af Markedsføringsloven.

Dårlig omtale i medierne eller sager hos Forbrugerombudsmanden kan være yderst skadelige for en virksomheds omdømme. Når det kommer til nye markedsføringstiltag, råder Løje, Arnesen & Meedom derfor til at få disse juridisk vurderet inden lancering.

Det markedsføringsretlige område er både i Danmark og på EU-plan underlagt betydelig regulering, og lovgivningen i udlandet varierer meget fra land til land. Det understreger vigtigheden af professionel assistance i forbindelse med reklamer eller direct marketing, så gråzonerne på de forskellige områder undgås.

Løje, Arnesen & Meedom har indgående erfaring i håndtering af konflikter om overholdelse af Markedsføringsloven. Vi har i en årrække arbejdet med clearing af reklameudsagn og kampagner på globalt plan, og er den danske repræsentant i verdens ledende internationale advokatnetværk med speciale i markedsføring, GALA (Global Advertising Lawyers Alliance).

Gennem GALA kan vi tilbyde koordineret vurdering og clearing af reklamer i op til 90 lande inden for 48 timer.

VI HJÆLPER MED

  • Clearing af reklamer i Danmark, EU eller internationalt
  • Sager om konkurrenters illoyale markedsadfærd
  • Rådgivning om sektorspecifik regulering
  • Retssager om reklameforhold, herunder fogedforbudssager
  • Vurdering af konkrete markedsføringstiltag, herunder reklamer, spil og konkurrencer
  • Rådgivning i forbindelse med misbrug og beskyttelse af erhvervshemmeligheder
  • Udformning af kontrakter, bl.a. til reklamebureauer

Kontakt

Har du spørgsmål ang. reklamer, er du velkommen til at tage kontakt. Vi vil gøre os umage for at hjælpe dig og din sag.

Info om reklamer

Markedsføringsloven dikterer, at reklamer skal være korrekte, hæderlige og sandfærdige. Dette og andre forhold kan man dog uforvarende komme i konflikt med, og her er det vigtigt at få en juridisk vurdering inden skaden er sket. Læs mere herunder og kontakt os gerne, hvis du har brug for rådgivning.

Hvilke love og regler gælder for reklamer?

Danske reklamer er primært reguleret af Markedsføringsloven og en række EU-direktiver. Det er Forbrugerombudsmanden, der håndhæver Markedsføringsloven i Danmark. Det betyder at det er ham, der vurderer reklamers lovlighed, enten på baggrund af en anmeldelse eller af egen drift.

Udover Markedsføringsloven er reklamer og markedsføringstiltag også reguleret af et stort antal særlove. Disse særlove kan enten være rettet mod et bestemt produkt (tobak, alkohol og medicin) eller mod en bestemt sektor (internethandel, radio- og fjernsynsvirksomhed).

Hvad er god markedsføringsskik?

Erhvervsdrivende må ikke foretage handlinger i strid med god markedsføringsskik. Hvorvidt noget er i strid med god markedsføringsskik vurderes i forhold til erhvervsinteresser, forbrugerinteresser og almene samfundsinteresser.

Vigtigt er det, at al markedsføring kan identificeres som markedsføring. Det er ulovligt at iværksætte skjult reklame. Det betyder at al markedsføring skal udformes og præsenteres, så det er tydeligt, at der er tale om markedsføring. Det skal også tydeligt fremgå på hvis vegne markedsføringen sker.

Reklamer om markedsføring må heller ikke være diskriminerende, fx i forhold til køn, race, religion, nationalitet eller alder. Især kønsdiskrimination er relevant. Mænd og kvinder må gerne bruges som blikfang i reklamer – også i nøgen tilstand, men kønnet må ikke fremstilles på en nedsættende eller ringeagtende måde. Der er en del praksis på dette område, og reglerne i Danmark er ganske frie, mens de i andre lande er langt mere restriktive.

Reklamer må ikke indeholde nedsættende ytringer om konkurrenter. Man må gerne omtale sine konkurrenter, fx i sammenlignende reklamer, men man må aldrig tale nedsættende om dem, hverken i direkte tale eller ved den måde en reklame præsenteres på – heller ikke selvom det man siger er korrekt.

Ved markedsføring til børn og unge er det vigtigt, at den erhvervsdrivende viser særlige hensyn. Børn og unge er letpåvirkelige og mangler erfaring og kritisk sans. Unge, og i særdeleshed mindre børn, kan ikke eller har svært ved at gennemskue og vurdere informationer.

Hvad er vildledning?

En erhvervsdrivendes annoncer, pjecer, reklamer og øvrige markedsføringsmateriale skal være korrekt, fyldestgørende, gennemskueligt og let at forstå. Det må derfor ikke være vildledende eller mangle oplysninger, der har betydning for forbrugerens vurdering af tilbuddet.

Der må heller ikke anvendes fremgangsmåder eller forretningsmetoder, som kan være vildledende eller utilbørlige/urimelige over for forbrugere og andre erhvervsdrivende. Markedsføringen skal i det hele taget være korrekt, hæderlig og sandfærdig, og de erhvervsdrivende skal optræde loyalt og ærligt.

Det kan ofte være vanskeligt at afgøre om en reklame er vildledende. Vurderingen foretages på grundlag af alle relevante oplysninger om reklamen, herunder dens fremtoning, det relevante markeds opmærksomhed og det valgte medium. En reklame kan således sagtens være vildledende i ét medium, for eksempel i en tv-reklame, mens den vil blive anset for acceptabel i en avis, fordi læseren der har mere tid til at forholde sig til reklamens indhold.

Hvad er sammenlignende reklame?

Det er lovligt at lave reklamer, der sammenligner et produkt med andre lignende produkter på markedet. Oplysningerne i reklamen skal naturligvis være sandfærdige og kunne dokumenteres. De produkter der sammenlignes skal udvælges således, at produkterne svarer til hinanden og medtager alle relevante punkter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en sammenlignende reklame ikke må indeholde en nedsættende fremstilling af andre firmaer og deres produkter – heller ikke indirekte.

Man må ikke sælge sit eget produkt ved at kritisere et andet. Det er ikke en formildende omstændighed, hvis reklamen er baseret på beviselige kendsgerninger eller hvis man ikke kan identificere det produktmærke, der kritiseres. Al illoyalitet er i strid med Markedsføringsloven.

Man behøver ikke angive alle egenskaber ved en konkurrents produkt i en sammenlignende reklame. Det er lovligt at sammenligne sig med andre alene på grundlag af prisen, men de produkter man sammenligner sig med, skal i alle relevante henseender være tilsvarende ens eget produkt.