FOR KLIENTER

Vi vil være de absolut stærkeste rådgivere på vores område. Her kan du læse om, hvordan et samarbejde med os ser ud.

Forretningsbetingelser for vores klienter

Følgende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som Løje, Arnesen & Meedom bliver bedt om at løse, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Kunde- og sagshåndtering

 1. Kompetencer og sagstyper
  1.1 LA&M leverer højt specialiseret rådgivning og bistand til danske og udenlandske virksomheder inden for immaterialret/IPR i bred forstand. Inden for traditionel IPR håndterer vi alt fra etablering og vedligeholdelse af varemærke- og designrettigheder til retssager om krænkelse af alle former for IPR, herunder ophavsret og patenter i ind- og udland. Vores øvrige forretningsområder omfatter bl.a. markedsføringsret, konkurrenceret, internetjura, persondata, produktregulering, og kommercielle aftaleforhold, herunder agent-, licens- og forhandlerkontrakter.

  1.2 LA&M tager ikke følgende sager, der ligger udenfor LA&M’s specialer og kompetencer omfattet af pkt. 1.1, og omfattes af Hvidvaskningslovens § 1, stk. 1, nr. 14:

  a) sager, der involverer bistand ved, rådgivning om eller udførelse af transaktioner i forbindelse med:
  i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
  ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,
  iii) åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter,
  iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller
  v) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., eller

  b) sager, der involverer foretagelse af finansielle transaktioner eller transaktioner vedrørende fast ejendom.

 2. Retshjælp

  2.1 LA&M påtager sig gerne at håndterer sager under retshjælpsdækning. Da vi alene håndterer erhvervsretlige konflikter, vil dette om muligt ske gennem anvendelse af erhvervsretshjælp. Det er en forudsætning for at påtage sig en opgave under erhvervsretshjælp, at kunden og det relevante forsikringsselskab accepterer en salæraftale, hvorefter vi er berettiget til at foretage

Kommunikation

 1. Kunden vil efter aftale modtage kopi af alt skriftligt materiale i sagen, uanset om det er noget vi modtager eller udsender. Kunden orienteres også om sagsrelaterede telefonsamtaler.
 2. Vi anvender i vid udstrækning e-mail ved korrespondance og elektronisk overførsel af dokumenter. Vi kan indgå aftale med kunden om at benytte krypteret eller kodet kommunikation.

Ansvar, forsikring og værneting

 1.  Beskikkelse, regler og klageadgang for advokater

  1.1 Advokaterne hos LA&M er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark, og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne hos LA&M er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk .

 2. Ansvar og forsikring

  2.1 Alle advokater hos LA&M er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af LA&Ms advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves..

 3. Fakturering og betaling

  3.1 Alle honorarer for bistand og rådgivning udført af LA&M fremgår af og opkræves ved fakturaer, der udstedes og fremendes elektronisk via e-post, enten som enkeltstående fakturaer pr. sag, eller som periodiske, typiske månedlige, samlefakturaer. Der udstedes og fremsendes kun fysisk faktura med almindelig post, hvis der udtrykkeligt anmodes herom.
  3.2 LA&M modtager ikke kontante betalinger eller nogen anden form for vederlæggelse end faktureret honorar indbetalt ved sædvanlig bankoverførelse til Danske Bank, Hørsholm afdeling reg. nr. 3170 kt. nr. 4130028888.
  3.3 I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af LA&M og/eller utilfredshed med en af LA&Ms advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, http://www.advokatnaevnet.dk.
  3.4 LA&M anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 4. Klientmidler og -konti

  4.1 Modtagne klientmidler indsættes på LA&M’s samleklientbankkonto hos Danske Bank. LA&M håndterer klientmidler ifølge dansk rets almindelige regler. Du kan læse mere om disse regler her: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Alle%20regler.asp

  4.2Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk .  

 5. Garantistillelse/dækning for indskud

  5.1 I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Kvalitetssikring

 1. Kvalitet og grundighed er nøgleord for os. Som et led i kvalitetssikringen er der to sagsbehandlere, som ser på alle væsentlige dokumenter, inden de går ud af huset. Som et andet vigtigt parameter i kvalitetssikringen prioriterer vi løbende videndeling og -udvikling for vores medarbejdere.
 2. Alle kunder er tilknyttet en ansvarlig partner hos Løje, Arnesen & Meedom - og kunden er selvfølgelig velkommen til at kontakte den kundeansvarlige partner, hvis der er forhold i sagsbehandlingen eller i øvrigt, som kunden ønsker drøftet.
 3. Særligt hvis kunden har egentlige klager over vores ydelser, vil vi sætte pris på at blive kontaktet, i stedet for at kunden blot skifter advokatfirma. Opstår der egentlige klager, er det vores procedure, at den kundeansvarlige partner drøfter problemstillingen med en partnerkollega og med den sagsbehandler, som klagen angår, så vi kan præsentere kunden for en fornuftig løsning på problemet.

Vederlag og fakturering

1.Vi baserer vores fakturering på de fastsatte takster for standardopgaver eller det noterede tidsforbrug. Derfor er vi altid i stand til at oplyse det aktuelle økonomiske forbrug, hvis kunden ønsker det.
2.I forbindelse med fakturering foretager vi desuden en samlet vurdering af vores bistand, hvori blandt andet indgår opgavens karakter og vores ansvar. Selvom vi tager udgangspunkt i de udløste standardtakster eller det noterede tidsforbrug er vi villige til at drøfte aftaler om alternativ vederlagsfastsættelse. I henhold til de advokat-etiske regler er vi dog ikke i stand til at tilbyde vore kunder en honoraraftale, som afhænger af sagens udfald.
3.Hvis kunden ønsker det, vil vi ved opgavens start give et skøn over de forventede omkostninger. Et sådant skøn kan i sagens natur kun gives med væsentlige forbehold.
4.Fakturering finder i almindelighed sted månedligt og ved opgavens afslutning, men kan også ske ved afslutning af konkrete sagsbehandlingsskridt.
5.Vores betalingsbetingelser er netto kontant, og ved for sen betaling forbeholder vi os retten til at beregne renter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens regler.
6.Vi modtager ikke kontante betalinger eller nogen anden form for vederlæggelse end faktureret honorar ved sædvanlig bank overførsel til vores bank, som er Dansk Bank.
7.Som følge af, at vi i vores virksomhed har betydelige udlæg for vores kunder, afregner vi som udgangspunkt vores udlæg med et mindre kurstillæg, for at begrænse vores kursrisiko. Afregning af udlæg kan ske på anden måde, hvis en kunde måtte ønske dette.
8.Efter konkret vurdering, og navnlig ved etablering af nye kundeforhold forbeholder vi os at bede kunden indbetale et depositum, før vi går i gang med opgaven.
9.Modtagne klientkontomidler indsættes på vores samleklientbankkonto, som er oprettet i Danske Bank. Vi håndterer klientkontomidler i henhold til dansk rets almindelige regler. Du kan læse mere om disse regler her: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Alle%20regler.aspx