Den nye markedsføringslov træder i kraft 1. juli 2017

Den 1. juli 2017 træder den nye markedsføringslov i kraft. Loven indeholder en række ændringer i forhold til den tidligere lov, der skal sikre, at forbrugere i Danmark har samme beskyttelse, som følger af den gældende EU-regulering, herunder EU-direktivet om urimelig handelspraksis.

Udover at sikre at dansk ret kommer i overensstemmelse med EU-retten, har det også været formålet at skabe en forenklet og overskuelig lov. Tiden må vise, om dette lykkes. Lovens opbygning er ændret, således at der nu er et særligt afsnit, som alene vedrører handelspraksis overfor forbrugere. Endvidere er flere paragraffer omformuleret ligesom der indføres begrebet ’god erhvervsskik’.

Erhvervsdrivende skal fremover handle i overensstemmelse med ’god erhvervsskik’ i forhold til forbrugere. God erhvervsskik er som udgangspunkt det samme som god markedsføringsskik, men det må forventes, at de to begreber vil få forskelligt indhold i takt med at blandt andet EU domstolen udvikler indholdet af god erhvervsskik.
Den nye lov indeholder derudover reelt kun få indholdsmæssige ændringer i forhold til de nugældende regler. Ændringerne vedrører hovedsageligt kun skjult reklame, reglen om vejledningspligt, garanti og organiseret rabat.

Erhvervsdrivende, der markedsfører sig på det danske marked, skal således være opmærksomme på, at deres markedsføring skal være i overensstemmelse med ændringerne fra d. 1. juli 2017.

Reglerne om skjult reklame skærpes (særligt relevant hvis du markedsfører via bloggere)
Overtrædelse af reglerne om skjult reklame forudsætter, at der har foreligget en ’kommerciel hensigt’ fra virksomhedens side. Hidtil har Forbrugerombudsmanden fortolket dette krav således, at der skulle være indgået en egentlig aftale mellem virksomheden og bloggeren, før dette krav var opfyldt.
Med den nye lov præciseres det, at ’kommerciel hensigt’ ikke længere forudsætter, at der skal foreligge en egentlig aftale mellem annoncøren og bloggeren. Det indebærer således at langt flere bloggeres brug af gaver og produkter modtaget fra virksomheder vil kunne kategoriseres som skjult reklame. Afgørelsen af, om der foreligger skjult reklame vil dog fortsat bero på en samlet vurdering af samtlige forhold. Tiden må vise, hvorledes dette forhold eventuelt vil påvirke retsstillingen på området, men virksomheder, der giver produkter til bloggere bør sikre sig, at bloggeren selv oplyser om, at eventuelle blogindlæg om produkterne udgør kommerciel reklame for virksomheden. Hvis ikke virksomheden gør, hvad der er muligt for dette, vil virksomheden kunne gøres ansvarlig for overtrædelse af reglerne om skjult reklame.

Regel om vejledningspligt ophæves
Den nugældende regel i markedsføringslovens § 12 om, at erhvervsdrivende har pligt til at vejlede forbrugeren i forbindelse med køb eller levering af ydelser ophæves, idet denne regel efter lovudvalgets opfattelse er tilstrækkeligt reguleret af købeloven og af bestemmelsen om vildledende markedsføring. Der er således ikke reelt tale om en ændring af virksomhedernes forpligtelser overfor forbrugere ved køb af varer og tjenesteydelser.

Regel om organiseret rabat ophæves
Den nugældende regel om skiltning med organiseret rabat til medlemmer af foreninger, organisationer eller til bestemte persongrupper ophæves, idet denne regel findes at være i strid med EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Reglen har aldrig været håndhævet.

Regel om garanti ophæves
Også den nugældende regel om garanti ophæves. Reglen indeholder et forbud mod, at virksomheder anvender udsagn om garanti, medmindre det giver forbrugeren end bedre retstilling end efter de almindelige regler herom. Denne regel findes også at være i strid med EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Samtidig ophæves kravet om, at en garanti skal være udformet på dansk.

SPAM reglerne forbliver uændret
Virksomheder må ikke markedsføre sig direkte uden forudgående samtykke overfor forbrugere eller andre erhvervsdrivende ved hjælp af elektroniske hjælpemidler så som elektronisk post, telefoniske opkald eller telefax.

I det oprindelige lovforslag var der lagt op til, at reglerne skulle lempes således at erhvervsdrivende, der allerede havde solgt varer til en kunde måtte markedsføre hele deres øvrige sortiment overfor kunden uden udtrykkeligt samtykke. Dette forslag blev dog frafaldet under udvalgsbehandling af loven efter kraftig kritik fra flere sider. Den nye markedsføringslov viderefører derfor de nugældende regler om spam.

Det må dog forventes, at SPAM reglerne ændres i forbindelse med vedtagelse af det netop fremsatte forslag om en E-Privacy forordning, som vil medføre, at reglerne fjernes fra markedsføringsloven. Det forventes, at reglerne for SPAM vil blive strammet, men det er endnu for usikkert at vurdere.

Hvilken betydning har den nye lov for din virksomhed?
Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er i tvivl om, hvorvidt jeres markedsføring er i overensstemmelse med de nye regler, så kontakt os gerne.